Randvoorwaarden voor behandeling

Elke psychotherapie is anders en uniek. Cruciaal voor een goede en succesvolle psychotherapie is de samenwerkingsrelatie tussen de psychotherapeut en cliënt, die zeer persoonlijk en vertrouwelijk is. Juist om die samenwerkingsrelatie alle kans te geven is het van belang dat er duidelijkheid is over de randvoorwaarden van het therapieproces. In deze psychotherapiepraktijk wordt er naar gestreefd te voldoen aan de kwaliteitscriteria die aan een vrijgevstigde praktijkvoering wordt gesteld (zoals o.a. opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten, de NVVP)


Rechten en plichten van de psycholoog / psychotherapeut en de cliënt

De vrijgevestigde psycholoog / psychotherapeut is verplicht zich bij de uitoefening van zijn beroep te houden aan bepaalde regels. Deze staan voor psychotherapeuten in de Beroepscode voor Psychotherapeuten 2007 en voor gz-psychologen en klinisch psychologen in de Beroepscode voor psychologen 2007 . Verder heeft de overheid een aantal wetten tot stand gebracht, zoals de Wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg), de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst) en de WKCZ (Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector), waarin de rechten en plichten van zorgaanbieders en cliënten zijn vastgelegd. De belangrijkste punten worden hieronder toegelicht.

Geheimhouding van uw gegevens

De behandelaar heeft een geheimhoudingsplicht tegenover derden. Hij/zij kan dus alleen met uw toestemming gegevens over u verstrekken aan bijvoorbeeld een verzekeringsmaatschappij, een keuringsarts of Arbodienst. De vrijgevestigde psychotherapeut / klinisch psycholoog is vanuit de Zorgverzekeringswet verplicht om gegevens te registreren die tot u persoonlijk herleidbaar zijn, en moet u volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) over die registratie informeren. Als u die registratie niet wenselijk vindt, is het verstandig hierover eerst met uw behandelaar te overleggen. Met klachten over schending van uw privacy door uw zorgverzekeraar kunt u voor informatie en advies terecht bij het Landelijk Platform GGZ..De psycholoog / psychotherapeut mag voor het overige alleen in noodsituaties zijn geheimhoudingsplicht doorbreken, bijvoorbeeld als mensen in gevaar zouden komen.Hij heeft geen toestemming van u nodig wanneer hij/zij over uw behandeling overleg wil plegen met collega’s, die overigens ook een geheimhoudingsplicht hebben.

Uw dossier


De psycholoog / psychotherapeut bewaart uw gegevens in een dossier. Dat zijn de indicatiestelling, brieven van u en over u, alsook aantekeningen over de voortgang van de behandeling. De behandelaar moet het dossier en het gegevensbestand zó inrichten dat geheimhouding van de inhoud en bescherming van de persoonlijke levenssfeer verzekerd zijn. U mag uw dossier inzien en fotokopieën maken. U heeft geen recht op informatie die vertrouwelijk is gegeven door anderen die, met uw toestemming, bij de behandeling zijn betrokken. Evenmin heeft u recht op inzage in de persoonlijke werkaantekeningen van de behandelaar. U mag wel iets aan uw dossier toevoegen maar er niets uithalen. Zo mag u bijvoorbeeld op- of aanmerkingen over de behandeling toevoegen of kritiek over de manier waarop uw situatie is weergegeven. U heeft het recht uw dossier te laten vernietigen en moet daar schriftelijk om verzoeken. Wanneer het gaat om behandeling van kinderen of om gezinstherapie, dan hebben ouders niet zonder meer het recht om het dossier van hun kinderen in te zien.

Hoe te handelen bij klachten over uw behandelaar

Als u om de één of andere reden niet tevreden bent over de behandeling is het belangrijk dit zo snel mogelijk te bespreken. Misschien had u andere verwachtingen van de behandeling of de therapeut of heeft u op enig moment het gevoel dat de behandeling in een impasse terecht is gekomen. Het bespreken van onvrede blijkt vaak - achteraf - juist veel op te leveren.

Voor het aanvragen van bemiddeling:


LVVP, de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten

Maliebaan 50b

3581 CS Utrecht

Tel: (030) 236 43 38

Voor het indienen van een tuchtklacht:


Klachtencommissie LVVP
 t.a.v. mr M.J.J. de Ridder

Postbus 13086

3507 LB Utrecht

Het behandelplanDe psycholoog / psychotherapeut is verplicht u te informeren over wat hij denkt dat er met u aan de hand is. Hij/zij moet met u overleg plegen over het doel van de behandeling en de manier waarop dat doel bereikt kan worden en zal u ook vertellen hoelang de behandeling mogelijk gaat duren. Op grond van deze informatie geeft u toestemming voor de behandeling. De behandelaar zal ook het verdere verloop van de behandeling met u blijven bespreken.De psycholoog / psychotherapeut mag u alleen informatie onthouden, wanneer u daarvan ernstig nadeel zou ondervinden, maar moet daarvoor wel eerst overleg plegen met een collega.

De behandelrelatieDe psycholoog / psychotherapeut is verplicht zijn werk zorgvuldig te doen en u met respect te behandelen; hij/zij mag geen misbruik maken van zijn/haar positie. Er is sprake van een strikt beroepsmatig contact. Dat betekent bijvoorbeeld dat een seksueel contact tussen behandelaar en cliënt niet is toegestaan. Evenmin mag hij/zij cadeaus aannemen die een klein bedrag te boven gaan. Zolang de behandeling plaatsvindt, mag de psycholoog / psychotherapeut geen overeenkomst met u sluiten waarvan hij/zij voordeel zou kunnen hebben.

Privacystatement Praktijk Oosterhof voor Psychotherapie


AW Oosterhof/ Praktijk Oosterhof voor Psychotherapie, gevestigd te Zeist en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52650502, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe AW Oosterhof met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg). Bekijk hier de gehele Privacystatement.